KRISPY KREME - CATALOGUE SHOOT (ASSORTED)

Photography: Elvin Jacob
Food Styling: Harshita Bisaria, Poovaiah KJ
Client: Pavishya Sridharan, Ashish Paul, Ankita Bajaj, Chef Sam Rozario / Krispy Kreme
Agency: Vipin Menon, Vipin Das, Rishika Bhimrajka / Langoor
Location: Krispy Kreme, Koramangala